บริษัทร่วมดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
21/6 ทางหลวงสาย 36 ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Tel. : 038 918000
Fax. : 038 918001
www.rouamdee.com

 


บริษัทร่วมเจริญกรุ๊ป จำกัด
83/50 หมู่ที่ 1 อาคารร่วมเจริญ ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Tel. : 038 602119
Fax. : 038 601118
www.rc1982.com

 


บริษัท 2000 โลจิสติกส์ จำกัด
83/50 หมู่ที่ 1 อาคารร่วมเจริญ ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Tel. : 038 602119
Fax. : 038 602025
www.2000logistics.co.th

 


บริษัท ดีโก้ จำกัด
83/50 หมู่ที่ 1 อาคารร่วมเจริญ ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Tel. : 038 602054
Fax. : 038 602129

 


ร้าน อาร์ ซี เทค
90/7-8 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Tel. : 038 601290
Fax. : 038 603085

 


บริษัท รวมเศษ จำกัด
348/5-6 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตาห้วยโป่ง อาเภอเมือง จังหวัดระยองสานักงานใหญ่
Tel. : 038 685321
Fax. : 038 687230 สาขามาบข่า , Tel. : 038 968985-6
Fax. : 038 687230

 


บริษัท อาร์ซี ฮาร์ดแวร์ จำกัด
567/12-13 หมู่ 4 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Tel. : 038 321169
Fax. : 038 323076

 


บริษัท อาร์ ซี ซัพพลาย (1999) จำกัด
1/11-12 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Tel. : 038 400041
Fax. : 038 494011

 


บริษัท อีสเทิร์น โกเบ จำกัด
83/50 หมู่ที่ 1 อาคารร่วมเจริญ ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Tel. : 038 603356-7
Fax. : 038 603356

 


บริษัท อาร์ซีลิสซิ่ง จำกัด
83/50 หมู่ที่ 1 อาคารร่วมเจริญ ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Tel. : 038 602127
Fax. : 038 602119

 


บริษัท นอร์ทเทิร์น ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1191/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตาบลในเมือง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Tel. : 038 602127
Fax. : 038 602119

 


บริษัทโพรเจ็ค แมนเนจจิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
13/8 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Tel. : 038 603936
Fax. : -