บริษัท ร่วมดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จำกัด โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2525 ขณะนั้นผู้บริหารมีแนวคิดว่า “ถ้าจะให้บริการเครื่องมือเช่ามีศักยภาพที่แข็งแกร่งและเจริญเติบโต ต้องแยกออกจาก บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อไปบริหารโดยให้มีทีมงานเป็นเอกเทศ” จากนั้นก็มีการจัดทีมงาน โดยให้คุณสมพงษ์ ร่วมดี เป็นผู้จัดการ ขณะที่มีการวางทีมงานอยู่นั้น คุณสมพงษ์ ร่วมดีได้เสียชีวิตลง ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ทางบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบก่อตั้งบริษัทร่วมดีเอ็นจิเนียริ่ง เพื่อเป็นการระลึกถึง คุณสมพงษ์ ร่วมดี ผู้จัดการคนแรกของบริษัทฯ

          ในยุคก่อตั้ง บริษัทร่วมดีมีผู้บริหาร 2 คนนำโดยคุณสมบัติ ศรีอบเชย และ คุณธงชัย สกุลพิทักษ์ มีพนักงานเสมียน,ธุรการ 1 คน พนักงานช่าง และพนักงานอื่นๆอีก 3 คน และได้มีการรับสมัครพนักงานใหม่เรื่อยๆตาม ลำดับ

          ยุคต่อมา เป็นยุคที่มีทีมงานที่แข็งขันเป็นอย่างยิ่ง นำโดยคุณสมบัติ ศรีอบเชย คุณธงชัย สกุลพิทักษ์ คุณไชยา มากคช และคุณอุษา ทองวิเชียร ดำเนินกิจการเครื่องมือเช่าเป็นรายแรกๆในภาคตะวันออก เครื่องมือที่เป็นแกนหลักในยุคนี้คือ เครื่องเชื่อม เครื่องปั่นไฟ และเครื่องอัดลม มีสำนักงานที่ทำการอยู่ ณ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ. ระยอง ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในปี พ.ศ.2536 บริษัท ร่วมดีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เปิดสายการผลิตตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานเป็นตู้แรก และนับเป็นรายแรกในภาคตะวันออกเช่นกัน ต่อมาได้ขยายสายการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ไปสู่รูปแบบที่หลากหลายและเป็นมาตรฐานมากขึ้นเป็นลำดับ และในปี พ.ศ.2541 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานมาอยู่ในที่ดินที่เป็นของบริษัท ณ ต.มาบข่า กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จนถึงปัจจุบัน 

          ยุคควบรวมกิจการ ยุคนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกิจการอย่างมาก กล่าวคือได้นำรถเทรลเลอร์จาก บริษัท H.T.S เข้ามาควบรวมกิจการไว้กับ บริษัทร่วมดีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “ บริษัทร่วมดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ” เป็นกิจการที่ครบวงจรมากขึ้น มีทั้งสายการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การบริการให้เช่าเครื่องมือต่างๆ การบริการขนส่งทั่วราชอาณาจักรด้วยรถเทรลเลอร์ ในยุคนี้มีผู้บริหารเพิ่มมาอีก 3 ท่าน เพื่อเสริมทัพในการบริหารให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น คือ คุณณัฐสินี ธรรมสีหา คุณนิกร เคนหงส์และ คุณพัชญ์พรพงศ์ โชติพ่วง ซึ่งได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆมากมาย มีการจัดสร้างสถานที่ทำการขึ้นมาใหม่โดยมี คุณสมบัติ ศรีอบเชย เป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแลบริษัทร่วมดีเอ็นจิเนียริ่งฯ จำกัด (1 ก.ค. 2543 - 31 ม.ค.2548) คุณสมบัติได้จัดให้มีการพัฒนาในทุกๆด้านอาทิ เช่น ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านอสังหาริมทรัพย์ และ ด้านโครงสร้างอาคารต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน มีการจัดแบ่งการบริหารการทำงานออกเป็นสายงานอย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อนำไปสู่นโยบายด้านคุณภาพในระดับสากล

          ยุคแห่งการบูรณาการ ในปี พ.ศ.2548 ซึ่งถือเป็นยุคแห่งการบูรณาการของบริษัท จึงได้มีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ภายใต้การบริหารงานของ คุณบัณฑิต สุวรรณรัชตมณี ประธานกลุ่มร่วมเจริญ กรุ๊ป ได้เข้ามาเป็กรรมการผู้จัดกรรมบริหารบริษัท ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มุ่งมั่นพัฒนาให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นบริษัทระดับสากล มีการระดมทีมงานผู้บริหาร มาเป็นแกนหลักสำคัญ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน สอดรับกับนโยบายเพื่อเป็น บริษัทธรรมาภิบาลและเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตต่อไป ในเดือนตุลาคม 2548 คุณบุญส่ง แจ่มสมัย ได้รับความไว้วางใจและรับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัท นำทีมบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารจนถึงปัจจุบัน