อัคคีภัย...ใกล้ตัวคุณ?!

อัคคีภัย...ใกล้ตัวคุณ?!

          อัคคีภัยนับเป็นภัยที่ร้ายแรง สร้างความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานที่มีวัตถุดิบหรือผลผลิตที่เป็นเชื้อเพลิงลุกติดไฟได้ดี จะทำให้เพลิงไหม้รุนแรงและรวดเร็ว ยากต่อการดับเพลิง หากไม่มีการเตรียมแผนการดับเพลิงที่ดีพอ กิจการที่ดำเนินมาช้านานอาจพังพินาศด้วยฤทธิ์อัคคีภัยเผาผลาญเพียงไม่กี่ชั่วโมง

          ดังนั้นการป้องกันและการวางแผนการดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในสถานประกอบการ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การดับเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสกัดเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามใหญ่โต และดับไฟได้ด้วยระยะเวลาอันสั้น เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

              ไฟสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบการดับไฟในแต่ละรูปแบบก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งไฟสามารถเิกขึ้นได้ 4 ประเภทคือ

              ทำให้เราต้องมีการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และเป็นกฎที่ทุกคนควรปฏิบัติ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้ายห้ามสูบ, เก็บขยะต่างๆ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ หรือขยะอื่นๆ ที่ติดไฟได้ง่าย ลงที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อย, ของเหลวหรือวัตถไวไฟควรจัดเก็บไว้ในที่ที่ควรจัดเก็บ, ห้ามทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณวัสดุไวไฟ, ควรมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รู้วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ (วิธีการใช้ถังดับเพลิง), ไม่ควรวางสิ่งกีดขวางที่บริเวณทางออกฉุกเฉินหรืออุปกรณ์ดับเพลิง, ตรวจสภาพอุปกรณ์เสี่ยงชำรุดที่ก่อให้เกิดไฟไหม้อยู่เสมอ เป็นต้น

                การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีของบริษัทร่วมดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

อุบัติเหตุทุกชนิดเราสามารถป้องกันได้เพียงแค่ช่วยกัน!!